balk-algemene-voorwaarden.jpg

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Mand & Stijl’: verkopende partij; `consument`: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken; `consumentenkoop`: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Mand & Stijl en een consument waarop Mand & Stijl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mand & Stijl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Mand & Stijl en de klant.
2. 4. Mand & Stijl heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
2. 5. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.
2. 6. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mand & Stijl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mand & Stijl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
2.7. Wanneer door Mand & Stijl gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mand & Stijl de voorwaarden soepel toepast.
2.8. De producten van Mand & Stijl zijn ter decoratie en niet voor consumptie.  

Artikel 3. Identiteit van de ondernemer
Mand & Stijl
Kwadestaartweg 17, 5752PV Deurne (Nederland)
Emailadres: info@mandenstijl.nl
KvK-nummer: 60371366
BTW nummer: NL853880529B01
Rekeningnummer: 62.52.11.863
IBAN: NL52ABNA0625211863
BIC: ABNANL2A

 

Artikel 4. Bestelprocedure
Mand & Stijl is een online winkel, u kunt uw bestellingen alleen via onze website plaatsen. Na uw bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Daarin staat het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten tenzij anders vermeld.

Artikel 5. Levering
5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door de bezorgservice van Mand & Stijl.
5.2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
5.3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5.4. De door Mand & Stijl geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van de op de website vermelde maatvoeringen. Deze afwijking kan veroorzaakt zijn doordat de producten handgemaakt zijn. Een kleine afwijking geeft de consument  geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
5.5. Mand & Stijl streeft naar een levering binnen enkele dagen. De levering zal minimaal plaatsvinden binnen één week na ontvangst van uw betaling. Mocht uw bestelling onverhoopt niet meer op voorraad zijn nadat u uw bestelling heeft geplaatst, nemen wij  zo spoedig mogelijk contact met u op en informeren wij u over de door Mand & Stijl verwachte levertijd. Mocht de levertijd langer duren dan dat wij u hebben gemeld dan heeft u het recht het betreffende product te annuleren.
5.6. Bij niet tijdige levering dient de consument Mand & Stijl schriftelijk in gebreke te stellen en Mand & Stijl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen, of de consument kan haar bestelling annuleren.
5.7. Mand & Stijl pakt haar producten zo zorgvuldig mogelijk in. Mand & Stijl is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de producten tijdens het transport. Wij kunnen uw goederen ook verzekerd verzenden, dit dient dan van te voren aangegeven te worden bij Mand & Stijl.
5.8. Mand & Stijl is gerechtigd alle bestellingen te verzenden naar het adres dat u bij Mand & Stijl opgeeft, tenzij u aan Mand & Stijl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 6. Prijzen en aanbiedingen
6.1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Alle artikelen op de website zijn exclusief verzendkosten.
6.2. Mand & Stijl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
6.3. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 7. Klantenbestand
7.1. Indien u een bestelling plaatst bij Mand & Stijl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mand & Stijl. Mand & Stijl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2. Mand & Stijl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3.Mand & Stijl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 8. Auteursrecht
8.1. De producten van Mand & Stijl mogen niet onder een andere naam doorverkocht worden zonder schriftelijke toestemming van Mand & Stijl.
8.2.  Mand & Stijl maakt met de grootste zorg foto’s van de producten die via de online winkel worden verkocht. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. De foto’s van Mand & Stijl mogen nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden door derden. Hiervoor moet ten alle tijden toestemming van Mand & Stijl worden gevraagd.
8.3. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mand & Stijl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.4. Mand & Stijl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
9.1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoord, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
9.2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 werkdagen na levering aan Mand & Stijl te melden.
9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Mand & Stijl.
9.4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mand & Stijll de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.5. In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een `afkoelingsperiode` van 14 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. Wanneer u zich heeft bedacht over een via onze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag binnen 5 werkdagen retour op uw rekening.
9.6. Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Artikel 10. Betaling
De consument kan de bestelling afrekenen met Ideal of kiezen voor de optie overmaken. Bij de optie overmaken dient de consument zelf zorg te dragen dat binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten op ons rekeningnummer 62.52.11.863 is bijgeschreven. Is zonder tegenbericht uw betaling binnen 7 dagen niet bijgeschreven, dan wordt de bestelling geannuleerd. Pas bij ontvangst van betaling worden de producten verzonden. Verder bestaat de mogelijkheid tot het afhalen van de bestelling. Betalen bij afhalen kan alleen á contant.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Mand & Stijl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mand & Stijl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.2. Mand & Stijl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mand & Stijl haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Mand & Stijl opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mand & Stijl niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.4. Indien Mand & Stijl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2011 - 2024 Mand & Stijl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel